Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

[13.05.2021] „Remont siedziby CAM w celu dostosowania powierzchni do funkcjonalności “GOL”- Goleniowskiego Ośrodka Lokalnego wsparcia dla osób młodych”

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: “GOL”- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych, nr : RPZP.07.02.00-32-K005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Numer naboru: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wydzielonej części siedziby Zamawiającego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, do którego został załączony projekt i przedmiary.

Zapewnienie materiałów niezbędnych  do wykonania prac leży po stronie wykonawcy.
Zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac powinny zostać wliczone w oferowaną cenę.

Materiały muszą spełniać parametry techniczne dla obiektów użyteczności publicznej.

Kolory materiałów planowanych do użycia przez wykonawcę zaakceptowane zostaną przez inspektora nadzoru.

Zamawiający przewiduje udostępnienie pomieszczeń zainteresowanym wykonawcom,
po wcześniejszym umówieniu się, celem dokonania oględzin.

Podwykonawstwo:

 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców -jeżeli te są znane na etapie składania oferty.
 3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występuje konkretna norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i systemy referencji technicznej ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i dostawy materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same jak materiały wskazane w dokumentach.

Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu przedmiotu zamówienia i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000-7 – Roboty budowlane;

45450000-6- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

45262600-7 – Różne specjalne roboty budowlane;

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne;

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

III. Termin realizacji zamówienia.

 • od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 15.08.2021 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz wobec, których nie zachodzi podstawa do wykluczenia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca potwierdza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie robót budowlanych. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek. Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Potencjał techniczny:

Wykonawca potwierdza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

Wykonawca potwierdza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy do wykonania przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na zakres prac sanitarno-grzewczych posiada osoby o kwalifikacjach/uprawnieniach w tym zakresie.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca potwierdza, iż sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek-potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
 1. Wykonawców, którzy nie złożyli Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania – OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.

 1. Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

 1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

 1. Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

 1. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

 1. IV. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy zgodnie z zapisami jej wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
 2. Wymagania podstawowe:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w Zapytaniu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 5. Zaleca się, aby Wykonawcy we własnym zakresie dokonali wizji powierzchni objętej przedmiotem zamówienia oraz uzyskali wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia czy dokumentacji projektowej – warunek nie konieczny. W przypadku chęci skorzystania z możliwości wizji powierzchni prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu w treści niniejszego zapytania w celu ustalenia terminu wizji siedziby Zamawiającego. Termin odbycia wizyty/wizji lokalnej możliwy jest do 3 dni roboczych przed terminem zakończenia postępowania.

W przypadku ustalenia szczegółów i warunków wykonania przedmiotu zamówienia istotnych dla jego realizacji podczas wizyty/wizji lokalnej, których nie uwzględnia zapytanie ofertowe i jego załączniki z wizyty/wizji zostanie sporządzona notatka podsumowująca jej ustalenia. Notatka zostanie upubliczniona w formie załącznika do zapytania na stronie bazy konkurencyjności oraz na stronie ww. Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych po wizycie/wizji lokalnej maksymalnie do 2 dni przed zakończeniem terminu postępowania.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim przypadku:
 • Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania oferty
 • Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
 • W przypadku wybrania oferty Konsorcjum Wykonawca przed podpisaniem umowy przekazuje Zamawiającemu kopię umowy Konsorcjum.
 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór oferty oraz oświadczenia dołączone zostały do niniejszego zapytania.
 3. Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
 • Posiadać datę sporządzenia,
 • Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail, NIP.
 • Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
 • Przez podpis na ofercie rozumie się własnoręczny podpis odręczny z pieczęcią firmową /imienną osoby /osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
 • W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty,
 • Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane,
 • Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę,
 • Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych w formie załącznika. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
 3. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
 4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub wycofania swojej oferty.
 1. Forma oferty.
 1. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub ich skanów w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego prawdziwości w ciągu 24 h od wezwania do poprawy oferty.
 3. W przypadku braku poprawy bądź poprawy dokonanej w sposób niepełny oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 4. Cenę oferty w formularzu należy podać w formie ryczałtu w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), gdzie ten rodzaj wynagrodzenia określa się następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 1. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Oferta powinna przedstawiać cenę, która musi obejmować całość robót wynikających z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego i projektu. Wykonawca ma możliwość we własnym zakresie dokonać wizji powierzchni objętej przedmiotem zamówienia (po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym), uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W podawanej zryczałtowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac pomocniczych, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Kompletna oferta powinna zawierać:
 1. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty – JEŚLI DOTYCZY
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

 1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego,
 2. pocztą tradycyjną/kurierem na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Remont GOL”,
 3. w formie skanów na adres mailowy: camgoleniow@gmail.com lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności poprzez bazę konkurencyjności zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction (proszę pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników składając ofertę przez bazę konkurencyjności w formie skanu podpisanych dokumentów)


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego / na wskazany adres mailowy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C]80%80 pkt
Klauzula społeczna [KS]20%20 pkt

* Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Zasady oceny kryterium “Cena usługi” [C].

Cena składa się z elementów:

 • zakup materiałów budowlanych i/lub elementów wyposażenia;
 • wykonanie prac remontowych/modernizacyjnych;
 • usunięcie odpadów budowlanych i śmieci;
 • uzyskanie wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń/pozwoleń (jeśli dotyczy).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia Pobierz
 2. załącznik nr 3 -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 3. załącznik nr 4- wzór umowy Pobierz
 4. załącznik nr 4 a -wzór protokołu odbioru Pobierz
 5. załącznik 5-dokument pomocniczy projekt techniczny dla GOL Pobierz
 6. załącznik nr 6 a -przedmiary Pobierz
 7. załącznik 6 b -przedmiary Pobierz
 8. załącznik 6 c -przedmiary Pobierz
 9. załącznik 6 d-przedmiary Pobierz
 10. Zapytanie ofertowe Pobierz
 11. załącznik nr 2 -wzór formularza oferty Pobierz

Link do ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48112

Font Resize