Rekrutacja do projektu

camgoleniow@gmail.com

Zapraszamy do udziału w projekcie “ANTIDOTUM” rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie gminy Goleniów.

Stowarzyszenie Centrum Animacji w Goleniowie zaprasza rodziny zastępcze z terenu Gminy Goleniów do udziału w projekcie, którego celem jest objęcie wsparciem w zakresie wzmocnienia kompetencji ITC (kompetencje komputerowe i informatyczne) doświadczające skutków pandemii koronawirusa.

W ramach projektu rodzinom zastępczym proponujemy:

– wsparcie informatyczne w zakresie: doboru sprzętu komputerowego, konfiguracji urządzeń, szkoleń z podstaw obsługi komputera dla opiekunów, zabezpieczania sprzętu przed treściami niebezpiecznymi dla dzieci, itp.,

– wsparcie internetowe w zakresie nauczania on-line: platformy nauczania, e-mail, oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieci.

– wsparcie on-line poprzez stały kontakt z informatykiem świadczącym pomoc w przypadku wystąpienia trudności lub problemów.

Informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 785 691 669, 693 162 181 lub w Biurze Projektu w Goleniowie przy ul. Matejki 3c (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

Dokumenty do pobrania i zapoznania się dla Beneficjenta:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.06.00, Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Font Resize