PROJEKTY REALIZOWANE

camgoleniow@gmail.com

Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży

Projekt dofinansowany jest przez Gminę Goleniów. Celem zadania jest prowadzenie szeregu działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów celem udzielenia wsparcia terapeutycznego, readaptacyjnego, animacyjnego i aktywizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czas realizacji: cały rok 2020

***

Tytuł projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Nr projektu:                     POPC.03.01.00-00-0086/18
Termin realizacji projektu: 1.06.2018- 29.05.2020
Miejsce realizacji projektu: województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie
Wartość projektu:             8 430 350,00 zł
Kwota dofinansowania:     8 346 046,50 zł (99%)

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach konkursu grantowego Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator przekaże środki na realizację szkoleń dla Grantobiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z uprawnionego województwa. Na ich organizację gminy otrzymają granty w wysokości min.15 tys. zł max. 150 tys. zł.
Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1.”Rodzic w Internecie”, 2. „Mój biznes w sieci”, 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4.”Działam w sieciach społecznościowych”, 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 6. „Rolnik w sieci”, 7. „Kultura w sieci”. Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 15 120 osób, w tym 7560 kobiet i 7560 mężczyzn.

***

KARRSA MIKRODOTACJE – „Można Inaczej”

Celem projektu jest wzmocnienie roli wychowawczej ośrodka kuratorskiego, do którego kierowane są osoby nieletnie zagrożone demoralizacją oraz integracja z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Odbiorcami projektu są wychowankowie ośrodka kuratorskiego i dzieci z pieczy zastępczej z powiatu goleniowskiego.