PROJEKTY REALIZOWANE

camgoleniow@gmail.com

Senior w Sieci – Domowe Pogotowie Komputerowe

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na podnoszenie kompetencji cyfrowych, w ramach zadania chcemy uruchomić Indywidualne Szkolenia Komputerowe i podstaw Internetu. Trenerzy Informatyki na zaproszenie chętnych seniorów przyjadą do miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca użyteczności publicznej jak świetlica/klub/ w i grupach 1 – 3 osób prowadzone będą szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Planujemy że jedno szkolenie trwać będzie 8 godzin szkoleniowych. Pierwszeństwo będą miały osoby i rodziny z którymi nie zamieszkują osoby mające umiejętności z obsługi komputera czy Internetu. W ramach szkolenia (instruktorzy przyjadą z własnym sprzętem komputerowym) seniorzy zostaną nauczeni: podstaw obsługi komputera, podstaw obsługi Internetu, wyszukiwanie informacji w Internecie, Kultura w Sieci, media społecznościowe, komunikacja Internetowa, bezpieczeństwo w Sieci. Osoby otrzymają ponadto podręcznik instruktażowy dostosowany do nich z podstaw obsługi komputera.

Miejsce realizacji zadania
Powiaty: – goleniowski – Stargardzki, – m. Szczecin – policki, – łobeski – kamieński – gryficki

Okres realizacji: czerwiec – październik 2020 rok

Grupa docelowa
Osoby: seniorzy, emeryci, powyżej 60 roku życia, samotnie zamieszkali głównie na terenach wiejskich jak i miejskich, nie posiadający kompetencji z umiejętności obsługi komputera czy internetu. Zamieszamy przeprowadzić 60 szkoleń dla beneficjentów, w których weźmie udział minimum 60 osób (zakładamy grupy od 1 do 3 osób) a max. 180 osób.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży

Projekt dofinansowany jest przez Gminę Goleniów. Celem zadania jest prowadzenie szeregu działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów celem udzielenia wsparcia terapeutycznego, readaptacyjnego, animacyjnego i aktywizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czas realizacji: cały rok 2020

***

Tytuł projektu: “Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Nr projektu:                     POPC.03.01.00-00-0086/18
Termin realizacji projektu: 1.06.2018- 29.05.2020
Miejsce realizacji projektu: województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie
Wartość projektu:             8 430 350,00 zł
Kwota dofinansowania:     8 346 046,50 zł (99%)

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach konkursu grantowego Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator przekaże środki na realizację szkoleń dla Grantobiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z uprawnionego województwa. Na ich organizację gminy otrzymają granty w wysokości min.15 tys. zł max. 150 tys. zł.
Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1.”Rodzic w Internecie”, 2. “Mój biznes w sieci”, 3. “Moje finanse i transakcje w sieci”, 4.”Działam w sieciach społecznościowych”, 5. “Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 6. “Rolnik w sieci”, 7. “Kultura w sieci”. Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 15 120 osób, w tym 7560 kobiet i 7560 mężczyzn.

***

KARRSA MIKRODOTACJE – “Można Inaczej”

Celem projektu jest wzmocnienie roli wychowawczej ośrodka kuratorskiego, do którego kierowane są osoby nieletnie zagrożone demoralizacją oraz integracja z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Odbiorcami projektu są wychowankowie ośrodka kuratorskiego i dzieci z pieczy zastępczej z powiatu goleniowskiego.