Informacje o projekcie

camgoleniow@gmail.com

STOWARZYSZENIE CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: „ANTIDOTUM”. RPZP.07.06.00-32-K004/20

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne 1.2. Numer i
nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest poprawa potencjału min.10 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w sprawach opieki nad dziećmi do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez utworzenie PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO pod nazwą ANTIDOTUM ukierunkowanej na działania prewencyjne, profilaktyczne ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i
zwiększające powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznej oraz min. 10 rodzin z pieczy zastępczej do niwelowania w funkcjonowaniu skutków pandemii Covid -19 w Gminie Goleniów w terminie od 1.10.2020 do 30.06.2023 r.

Projekt zakłada od 1.09.2021 r. kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 10 rodzin:

  • 10 osób dorosłych 15 dzieci, młodzieży w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach PWD pn. ANTIDOTUM, w tym: 2 dzieci z pieczy zastępczej, min. 2 dzieci ON.
  • Grupa docelowa to 8 rodzin zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej/ z problemami opiekuńczo wychowawczymi i min. 2 rodziny z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej / z ograniczeniem władzy rodzicielskiej: wsparcie rodzin przez pedagoga
    rodzinnego pełniącego rolę wsparcia prewencyjnego i doradczego, poradnictw a wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu, formy dodatkowego wsparcia rodzin pracy z rodzicami poprzez ich pedagogizację oraz poradnictwo rodzinne, jak również zajęcia socjoterapii, edukacji społeczno -finansowej oraz rozwijających kompetencje kluczowe dla 15 dzieci w PWD.
  • Dodatkowo projekt przewiduje wsparcie 10 podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie niwelowania skutków pandemii koronawirusa polegające na doposażeniu w środki ochrony i dezynfekcji wsparcie kompetencji ICT w celu poprawy jakości funkcjonowania oraz realizacji nauczania zdalnego opiekunów i dzieci. Działanie będzie realizowane w 2020 r.
  • W ramach projektu zostanie wyremontowana i wyposażona siedziba CAM.

Dofinansowanie projektu z UE: 634 196,25 PLN