Aktywni Obywatele

camgoleniow@gmail.com


Projekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG

Informacje o projekcie

Celem proj. jest przeszkolenie 30 wychowawców Ośrodków Kuratorskich w Polsce z zakresu narzędzi i metod stosowania Treningów Zastępowania Agresji. Wychowawcy uzyskają Certyfikat Trenera Treningów Zastępowania Agresji. Przeszkolone osoby z zakwalifikowanych Ośrodków Kuratorskich w Polsce będą wdrażali powyższe narzędzie pracy z młodzieżą, która ma niską świadomość swoich praw i która dopuszcza się aktów dyskryminacji wobec innych osób. Kolejnym krokiem jest nawiązanie współpracy z lokalnym NGO lub inną instytucją bądź osobą znaczącą w środowisku lokalnym, celem przeprowadzenia mikrokampanii przeciwdziałającej dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Całość podsumowana zostanie konferencją, na którą zostaną zaproszeni po dwóch przedstawicieli Ośrodków Kuratorskich oraz osób lub instytucji współpracujących oraz prelegenci zajmujący się przeciwdziałaniem dyskryminacji, agresji i propagujący równość praw – planujemy zaprosić m.in. prof hab Daniel Boduszek oraz Agnieszka Sikora z fundacji “Po Drugie”. Powstanie także mikro publikacja “Bank Dobrych Praktyk” który zostanie rozesłany do wszystkich Ośr. Kuratorskich w Polsce i do instytucji pracy z młodzieżą.

Główne założenia projektu

  • przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy,
  • poprawa relacji w rodzinach i środowisku rówieśniczym,
  • wyposażenie 30 wychowawców w umiejętności związane z pracą z nieletnimi w zakresie przeciwdziałania przemocy, agresji, dyskryminacji czy homofobii za pośrednictwem programu ART-TZA.
  • zmniejszenie poziomu agresji, lęku, impulsywności, stresu, a tym samym ograniczenie zjawiska dyskryminacji, homofobii,
  • zwiększenie świadomości swoich zalet i mocnych stron,
  • podjęcie współpracy z NGO i innymi instytucjami przez Ośrodek Kuratorski w zakresie realizacji lokalnej mikrokampanii dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji i propagowania praw człowieka.
  • organizacja 15 lokalnych kampanii STOP PRZEMOCY I DYSKRYMINACJI – udział w kampanii weźmie młodzież objęta ART-TZA oraz lokalne NGO i inne instytucje.
  • konferencja podsumowująca projekt – zaproszeni zostaną przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Kuratorów, Kuratorzy Okręgowi. Zostaną przedstawione informacje z lokalnych kampanii, prelegenci opowiedzą o potrzebie wdrażania nowych programów w pracy z młodzieżą przejawiającą zachowania dyskryminujące, przemocowe, omówiona będzie skuteczność programu i potrzeba propagowania partnerstw,
  • utworzenie Banku Dobrych Praktyk i przekazanie go Ministerstwu Sprawiedliwości wraz z sugestią o zmianach. BDP to opracowanie w formie broszury, w którym znajdą się wskazówki dla Ośrodków Kuratorskich jak nawiązać partnerstwo z NGO i innymi instytucjami, jak sięgać wspólnie po środki finansowe a także przedstawione zostaną w formie opisu i zdjęć lokalne kampanie. Broszura zawierać będzie informacje o efektywności ART-TZA oraz będzie informacją dla MS co do potrzebnych zmian w działalności Ośrodków Kuratorskich.

Koordynator Projektu: Paweł Nowak, tel. 693162181

e-mail odnośnie projektu: funduszenorweskie.cam@gmail.comProjekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!”
realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG