GOL – Goleniowski Ośrodek Lokalny

camgoleniow@gmail.com

Informacja o projekcie

Celem głównym projektu jest rozwój Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży wspierającego młode osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Goleniowskiego Ośrodka Lokalnego “GOL” dla osób młodych świadczącego usługi wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu pieczy zastępczej.
Projekt prowadzi do rozwoju funkcjonalności miejsca aktywizacji społecznej dla osób ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym głównie młodych z terenu powiatu goleniowskiego i rozwoju usług aktywnej integracji dla środowisk defaworyzowanych ukierunkowany na aktywność społeczną i zawodową.
W ramach projektu zapewnione zostanie wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy oraz formy aktywnej integracji oraz o charakterze zawodowym w kierunkach:
– ICT – pracownia komputerowa w ramach której prowadzone będą zajęcia i warsztaty m.in. podstaw robotyki, budowy stron internetowych, grafiki komputerowej, podstaw komputera i internetu, edycja tekstu, itp.

– pracownia renowacji mebli i podstaw stolarstwa,

– pracownia tapicerstwa i krawiecka, rękodzieła.

Dzięki udziałowi w projekcie 40 osób zyska nowe horyzonty, wiedzę i umiejętności, w tym na temat możliwości kreowania drogi zawodowej nie tylko na etacie ale i też w formach działalności gospodarczej.

W ramach niniejszego projektu oferujemy ponadto:

  • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa,
  • Treningi umiejętności społecznych,
  • Wycieczki, wizyty studyjne u pracodawców,
  • zajęcia integracyjne,
  • stypendia dla uczestników szkoleń,
  • kursy zawodowe.

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.02.00, Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej.