“Senior w Sieci – domowe pogotowie komputerowe”

camgoleniow@gmail.com

Projekt zakończony w dniu 30.11.2020 – sprawozdanie merytoryczne

W planowanym okresie przeprowadziliśmy 448 godzin szkoleniowych skierowanych do osób starszych – seniorów zamieszkałych w powiatach: gryficki, goleniowski, kamieński, łobeski, stargardzki, m. Szczecin. Niestety, nie przeprowadziliśmy szkoleń na terenie powiatu polickiego. Zgłosił się do nas Klub Seniora z Polic i wstępnie wyraził zainteresowanie, jednakże gdy doszło do ustalenia terminu szkolenia przedstawiciele Klubu poinformowali, że uczestniczą w lokalnym projekcie z podnoszenia kompetencji cyfrowych i rezygnują z naszego spotkania. Trzech innych beneficjentów z powiatu polickiego w ostatniej chwili zrezygnowało ze szkolenia w związku z pobytem na kwarantannie. Powiat Łobeski – 51 osób, Powiat goleniowski – 84 osoby, powiat kamieński – 21 osób, powiat stargardzki – 3 osoby, m. Szczecin – 9 osób, powiat gryficki – 0 osób, powiat Policki – 0 osób. Na powiatach gryfickich i polickim mieliśmy ogółem zgłoszone 5 grup szkoleniowych, które zrezygnowały z powodu pandemii. Część szkoleń przesunęliśmy na powiaty goleniowski i łobeski, w związku z dużym zainteresowaniem. Zrealizowano 56 grup szkoleniowych w grupach 3 – osobowych, a same szkolenia odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia, klubach wiejskich, gminnym ośrodku kultury a także w prywatnych mieszkaniach beneficjentów. Każde szkolenia trwało minimum 8 godzin szkoleniowych w tym przerwy. Do szkoleń wykorzystywano sprzęt komputerowy będący w użytkowaniu Stowarzyszenia a także sprzęt prywatny beneficjentów. Każdy uczestnik podpisywał deklaracje udziału w projekcie, potwierdzał pisemnie otrzymanie materiałów szkoleniowych, a instruktor prowadził dzienniczek z tematyką szkolenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia uczące: – podstaw obsługi komputera i Internetu, – wyszukiwanie wiadomości, poczta e-mail, – sieci społecznościowe, bezpieczeństwo w sieci, zakupy on-line – kultura w sieci (muzea on-line, filmoteka). Osoby starsze z niską świadomością sieci Internet niechętnie natomiast byli przekonani do bankowości internetowej. Wynika to z faktu że większość osób dopiero uczyła się podstaw komputera i wykazywała brak zaufania do zarządzania swoimi środkami finansowymi poprzez sieć. Jednakże względnie dużym zainteresowaniem (głównie na obszarach wiejskich) cieszyły się szkolenia z możliwości zakupów internetowych (sklepy on-line) a także takie tematy jak nadawanie paczek i przesyłek z domu z wykorzystaniem formularza on-line firmy kurierskiej. Rezultaty działań: 1. Przeciwdziałać izolacji i utrzymywać kontakt z rodziną, znajomymi, – cel ten został osiągnięty, ponieważ seniorzy pomimo obaw zdecydowali się brać udział w naszych szkoleniach. Niewątpliwy wpływ na to miały małe grupy szkoleniowe, zachowane środki bezpieczeństwa (maski, przyłbice, dezynfekcja sprzętu, dezynfekcja pomieszczeń). Seniorzy poprzez naukę podstaw komputera i Internetu otrzymali kolejne narzędzie do utrzymywania kontaktu z rodzina i znajomymi (mailing, sieci społecznościowe). Wzrost kompetencji informatycznym wśród 168 osób jest trwały a przekazane podręczniki pozwolą utrwalić treści poznane podczas szkolenia. 2. Podnosić umiejętności komputerowe – 168 osób podniosło swoje kompetencje cyfrowe, udokumentowane na podstawie list obecności. 3. Przełamywać strach przed nowoczesnymi urządzeniami – 168 osób poprzez udział w szkoleniach przełamało swoje obawy i bariery przed użytkowaniem komputera i Internetu (udokumentowane za pomocą list obecności). 4. Poszerzyć dostęp do kultury która obecna jest w sieci – beneficjenci zostali zaznajomieni z wyszukiwaniem informacji w Internecie w tym dostęp do dóbr kultury. Udokumentowane za pomocą list obecności a także wpisami w dzienniku zajęć. 5. Rozwijać zainteresowania seniorów – poprzez udział w szkoleniach (udokumentowane listami obecności i wpisaniem w dzienniku zajęć). Niewątpliwie największa trudnością w realizacji szkoleń jest trwająca pandemia. Wiele osób i grup seniorów pomimo wcześniejszej deklaracji rezygnowało ze spotkań tłumacząc to obawą przed zarażeniem lub przebywaniem na kwarantannie. zauważyliśmy, że największe obawy miały osoby z obszarów wiejskich, najmniejsze z kolei z większych aglomeracji. Szczególnie ważne było dotarcie do tych osób z terenów wiejskich przez osoby “znaczące” w ich środowisku jak sołtys czy młodszy członek rodziny. Zauważyliśmy, że obawy spotkania są wtedy mniejsze i wiele szkoleń dzięki temu doszło do skutku. Konkluzja: – seniorzy, szczególnie na obszarach wiejskich wymagają większych działań aktywizujących, wielu z nich popada w samoizolację, – seniorzy w przeważającej większości wymagali szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu, – seniorzy skupieni wokół Klubów czy Ośrodków kultury w większych miastach czy aglomeracjach mają w większości umiejętności z podstaw Internetu, jednakże cechuje ich ograniczone zaufanie do transakcji finansowych. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Bardzo ważny był tutaj dobór instruktorów którzy dostosowywali zajęcia do tempa i umiejętności beneficjentów. Uważamy, że nasze cele zostały zrealizowane. Propozycje i sugestie: Uważamy, po doświadczeniach w niniejszym projekcie, że należałoby w większym stopniu wykorzystywać komputer i Internet w przeciwdziałaniu samoizolacji osób starszych. Uczyć ich umiejętności komunikacji, rozrywki, prezentowania swojego hobby, zachęcać do wydarzeń kulturalnych on-line. Szczególnie pomocne mogłoby być wsparcie on-line psychologa, pedagoga, terapeuty – z jednej strony pobudziłoby aktywność seniora do korzystania z komputera, z drugiej otrzymałby wsparcie specjalistyczne psychologiczne.

***

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na podnoszenie kompetencji cyfrowych, w ramach zadania uruchomiliśmy Indywidualne Szkolenia Komputerowe i podstaw Internetu. Trenerzy Informatyki na zaproszenie chętnych seniorów przyjadą do miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca użyteczności publicznej jak świetlica/klub/ w i grupach 1 – 3 osób prowadzić będą szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Planujemy że jedno szkolenie trwać będzie 8 godzin szkoleniowych. Pierwszeństwo będą miały osoby i rodziny z którymi nie zamieszkują osoby mające umiejętności z obsługi komputera czy Internetu. W ramach szkolenia (instruktorzy przyjadą z własnym sprzętem komputerowym) seniorzy zostaną nauczeni: podstaw obsługi komputera, podstaw obsługi Internetu, wyszukiwanie informacji w Internecie, Kultura w Sieci, media społecznościowe, komunikacja Internetowa, bezpieczeństwo w Sieci. Osoby otrzymają ponadto podręcznik instruktażowy dostosowany do nich z podstaw obsługi komputera.

Miejsce realizacji zadania
Powiaty: – goleniowski – Stargardzki, – m. Szczecin – policki, – łobeski – kamieński – gryficki

Grupa docelowa
Osoby: seniorzy, emeryci, powyżej 60 roku życia, samotnie zamieszkali głównie na terenach wiejskich jak i miejskich, nie posiadający kompetencji z umiejętności obsługi komputera czy internetu. Zamieszamy przeprowadzić 60 szkoleń dla beneficjentów, w których weźmie udział minimum 60 osób (zakładamy grupy od 1 do 3 osób) a max. 180 osób.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 785 691 669

Czas trwania projektu: maj-listopad 2020 rok. Liczba miejsc ograniczona.