RODO

camgoleniow@gmail.com

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

Kto jest administratorem Twoich danych?Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży z siedzibą w Goleniowie ul. Matejki 3 C, 72-100 Goleniów, NIP: 856-180-91-57
Jakie dane przetwarzamy?Przetwarzamy dane w wskazane w treści umowy lub załącznikach w szczególności dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON), adresowe (adres zamieszkania, miejsca wykonywania działalności, doręczeń), kontaktowe (numer telefonu, adres email), rozliczeniowe (numery bankowe)
W jakim celu przetwarzamy Twoje daneCel przetwarzania
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane
Komu udostępniamy Twoje dane?
Zawarcie i wykonanie umowyPodstawa prawna
Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Dochodzenie ewentualnych roszczeńart. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczneart. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
Marketingu bezpośredniegoart. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1. podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
2. podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi księgowe);
3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
4. naszym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?


Twoje dane osobowe będą przez przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.
Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.


Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu takiego wniosku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.
O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego


Skargi osób, które uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy prawa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa