Informacje o Projekcie

camgoleniow@gmail.com

Praktycznie zakończyliśmy już warsztaty i szkolenia z podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na Gminie Resko. Ponad 280 osób wzięło udział w spotkaniach, gdzie uzupełniali wiedzę z zakresu szeroko pojętego świata komputerowego i internetowego. Na dniach dwie nowe pracownie komputerowe (każda wyposażona w 12 stanowisk komputerowych) trafią do gminnych szkół.


Gmina Resko otrzymała dotację w postaci grantu, który został złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. 

,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Celem głównym zadania jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń dla 288 osób w gminie Resko z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Osoby, które ukończyły 25 rok życia będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w jednym z 7 modułów szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie.

2. Mój biznes w sieci.

3. Działam w sieciach społecznościowych.

4. Tworzę własną stronę internetową (blog).

5. Rolnik w sieci.

6. Kultura w sieci.

7. Moje finanse i transakcje w sieci.

Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Gmina Resko zapewni w ramach szkoleń opiekę instruktora, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz catering. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

W ramach projektu zakupione zostaną 24 laptopy, które po zakończeniu projektu przekazane zostaną do szkół na terenie gminy Resko.

Na realizację programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 148 300 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Partnerem w realizacji projektu jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

Termin realizacji projektu: do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji u koordynatora projektu – Joanny Kondrat pod nr tel. 91 39 51 503 wew. 20
lub u Pawła Nowaka ze Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie pod nr tel. 693 162 181.