Regulamin konkursu

camgoleniow@gmail.com

My! Przeciw Przemocy!

Organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, NIP 856-180-91-57

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, NIP 856-180-91-57

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie biorą udział Podmioty w których Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży realizuje zadanie pn. Młodzież przeciw Przemocy – ART-TZA i kampania Internetowa przeciw przemocy wobec kobiet i ekonomicznej”

5. Warunkiem głosowania w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. Weryfikacji kont na portalu facebook dokonuje organizator. W przypadku zaistnienia sytuacji, że głos w konkursie został oddany z konta utworzonego po dniu 25 listopad 2023 roku lub konto nosi cechy konta fałszywego (służącego do spamowania lub z tzw. farmy), głos zostanie unieważniony. W przypadku wątpliwości co do oddanego głosu, organizator za pomocą konta facebook skontaktuje się z osobą oddającą głos, celem potwierdzenia udziału w konkursie. Jeżeli w ciągu 24h nie potwierdzi oddania głosu, głos ten zostanie unieważniony.

6. Konkurs trwa (od 25 listopada 2023 do 11 grudnia 2023 roku do północy .

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a Centrum Animacji Młodzieży. 8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/CAMGoleniow/

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a (nazwa fanpage’a).

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na zdobyciu jak największej ilości polubień (tzw. Lajków) pod filmem.

12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

13. Zwycięzca zostanie wybrany film z największa ilością głosów i reakcji. Decyzje o zwycięskim filmie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub powołana komisja konkursowa. W przypadku filmów o równej ilości głosów, głos decydujący będzie miał Prezes Stowarzyszenia.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook (lub telefoniczny do przedstawiciela Placówki).

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest kwota 1600 zł brutto przekazana w formie nagrody rzeczowej.

18. Nagroda przesłana zostanie pocztą lub przekazana osobiście w terminie 11-20 grudzień 2023 roku.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (adres mailowy Organizatora).

23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).

24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, NIP 856-180-91-57. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Prezesem Stowarzyszenia: camgoleniow@gmail.com.

26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).

27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu