Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

[02.08.2021] Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. “GOL-prowadzenie wsparcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych”

Goleniów, 2 sierpnia 2021 r.
Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: “GOL”- Goleniowski Ośrodek Lokalny wsparcia dla osób młodych, nr : RPZP.07.02.00-32-K005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Numer naboru: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wsparcia dla 40 uczestników projektu realizowanego stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego w Goleniowie w terminie 15.08.2021 r. do min. 31.12.2022 r. z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych w wymiarze łącznej ilości 240 h. Forma wsparcia zakłada prowadzenie zajęć w formie grupowej ( min. 4-5 osób) w wymiarze min. 3 h (60 min.) na spotkanie wg opracowanego przez Wykonawcę programu obejmującego min. następujące zakresy:

  • umiejętność samomotywacji,
  • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • budowanie własnego wizerunku,
  • zasady komunikacji interpersonalnej,
  • znaczenie ról społecznych.

Dopuszczalna jest forma zajęć indywidualnych w razie takiej potrzeby.

DOKUMENTACJA OFERTOWA

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta cenowa
Font Resize