Rekrutacja do projektu

camgoleniow@gmail.com

Zapraszamy do udziału w projekcie “ANTIDOTUM” dzieci i rodziny zamieszkujące teren gminy Goleniów

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży zaprasza rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym lub przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze w opiece nad dziećmi do udziału w zajęciach organizowanych w ramach tworzonej Placówki Wsparcia “ANTIDOTUM” w Goleniowie. Dla uczestników zajęć oferujemy:

 • atrakcyjne zajęcia dla dzieci w tym wyrównujące ich szanse edukacyjne,
 • wsparcie psychologa, terapeuty, pedagoga zarówno dla dzieci jak i rodziców
 • nowoczesną pracownię komputerową i multimedialną
 • udział w ciekawych wycieczkach i spotkaniach.
 • wszystkie formy zajęć są bezpłatne.

Dokumenty zgłoszeniowe:

 1. Regulamin udziału w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – Prezes Stowarzyszenia Paweł Nowak tel. 693162181

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.06.00, Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.


Zapraszamy do udziału w projekcie “ANTIDOTUM” rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie gminy Goleniów.

Stowarzyszenie Centrum Animacji w Goleniowie zaprasza rodziny zastępcze z terenu Gminy Goleniów do udziału w projekcie, którego celem jest objęcie wsparciem w zakresie wzmocnienia kompetencji ITC (kompetencje komputerowe i informatyczne) doświadczające skutków pandemii koronawirusa.

W ramach projektu rodzinom zastępczym proponujemy:

– wsparcie informatyczne w zakresie: doboru sprzętu komputerowego, konfiguracji urządzeń, szkoleń z podstaw obsługi komputera dla opiekunów, zabezpieczania sprzętu przed treściami niebezpiecznymi dla dzieci, itp.,

– wsparcie internetowe w zakresie nauczania on-line: platformy nauczania, e-mail, oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieci.

– wsparcie on-line poprzez stały kontakt z informatykiem świadczącym pomoc w przypadku wystąpienia trudności lub problemów.

Informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 785 691 669, 693 162 181 lub w Biurze Projektu w Goleniowie przy ul. Matejki 3c (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

Dokumenty do pobrania i zapoznania się dla Beneficjenta:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.06.00, Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.