REKRUTACJA

camgoleniow@gmail.com

Wszystkie osoby zainteresowane do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną oraz do kontaktu z Kierownikiem Goleniowskiego Ośrodka Lokalnego pod poniższymi danymi kontaktowymi:

Telefon: 785 691 669

e-mail: biuro@cam.org.pl

Dokumentacja rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji udziału w projekcie

Wzór druku do Urzędu Skarbowego

Wzór zaświadczenia z ZUS

Zał. nr 1 do regulaminu – kwestionariusz naboru

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.02.00, Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej.