REKRUTACJA

camgoleniow@gmail.com

Wszystkie osoby zainteresowane do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną oraz do kontaktu z Kierownikiem Goleniowskiego Ośrodka Lokalnego pod poniższymi danymi kontaktowymi:

Telefon: 785 691 669

e-mail: biuro@cam.org.pl

Dokumentacja rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji udziału w projekcie

Wzór druku do Urzędu Skarbowego

Wzór zaświadczenia z ZUS

Zał. nr 1 do regulaminu – kwestionariusz naboru

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.02.00, Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej.
Font Resize