Nie krzywdę! Nie dyskryminuję! Nie sekstuję!

camgoleniow@gmail.com


INFORMACJA O PROJEKCIE


NIE KRZYWDZĘ! NIE DYSKRYMINUJĘ! NIE SEKSTUJĘ! Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i dyskryminacji w sieci.

Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów w 10 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Tematyka szkoleń i przebieg: 1. Warsztaty cyberprzemocy i przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji skierowane do młodzieży i osób dorosłych obejmujące takie zagadnienia jak: seksting, dyskryminacja ze względu na płeć, przejawy molestowania w sieci i zakładzie pracy, dyskryminacja ze względu na pochodzenie, orientację seksualną, światopogląd, niepełnosprawność, wiek. To cykl 5 godzin warsztatów podczas których 10 grup 10-osobowych uczyć się będzie nie tylko o tym negatywnych zjawiskach, ale także poznawać konsekwencje prawne i społeczne dla osób się ich dopuszczających. Warsztaty odbędą się w placówkach do których młodzież uczęszcza lub zamieszkuje oraz zakładach pracy (np. ZAZ). Przykładowe ćwiczenie warsztatowe zostało zamieszczone poniżej. 2. Warsztaty związane z planowaniem kampanii społecznej która zostanie przeprowadzona przez każdą grupę w mediach społecznościowych. To 3 godzinne spotkanie z osobami chcącymi zaangażować się w zadanie podczas którego powstanie w pracy warsztatowej media plan, określone zostaną cele kampanii, narzędzia do jej sporządzenia, omówione zostaną kanały dystrybucji oraz zasięg i grupa docelowa odbiorców a także scenariusz. 3. Realizacja kampanii społecznej dotyczącej molestowania w Internecie i dyskryminacji. To 5-godzinne warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania do edycji filmów, w których młodzi ludzie będą twórcami treści kampanijnej. Powstanie 1 minutowy film na rolkę instagramową i TIK-Toka która poruszać będzie wskazany problem. Film zawierać będzie informacje o instytucji dofinansowującej projekt, informować o dniach: Międzynarodowym Dniu Tolerancji i Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Filmów powstanie 10 – po jednej z każdej placówki biorącej udział w projekcie.


BANK DOBRYCH PRAKTYK

Publikacja BANK DOBRYCH PRAKTYK to opracowanie które ma służyć promowaniu działań oraz zachęcanie innych podmiotów do organizowania włąsnych kampanii społecznej. W publikacji zawarte zostaną scenariusze zajęć z młodzieżą, relacje z przebiegu organizowania mikrokampanii i ich finałowy efekt. Zawarte będą materiały i pomysły do wykorzystania z młodzieżą. Wersja papierowa – ponieważ większość wychowawców/terapeutów placówek i zakłądów to osoby wciąż pracujące na materiałach papierowych. Ponadto można je wykorzystywać wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do Internetu. To także baza wiedzy o zjawisku jakim jest molestowanie młodych dziewcząt, kobiet w Internecie ale nie tylko, także np. w miejscu pracy. Wydrukujemy 200 kopii i roześlemy do minimum 50 podmiotów pracy z młodzieżą i aktywizujących zawodowo. Chcemy, aby jak największa liczba osób się z nim zapoznała i czerpała dobre praktyki, a szczególnie te nowoczesne na prace z osobami doświadczającymi molestowania i dyskryminacji. Wersja elektroniczna zostanie zamieszczona na stronie internetowej .


Artykuł

W celu promocji działań ale także umożliwienie jak największej liczbie osób zapoznanie się z projektem i skorzystania z materiałów edukacyjnych oraz by promować dobre praktyki wspierane przez Województwo Zachodniopomorskie, napisany zostanie artykuł do prasy ogólnopolskiej specjalistycznej (np. miesięcznika Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze) w którym przedstawimy problem z jakim się zmierzyliśmy i nasze sposoby jego rozwiązania wspólnie z młodymi ludźmi. Artykuł 2 strony A4, publikacja w wersji elektronicznej i papierowej.