MIKRO-KAMPANIE

camgoleniow@gmail.com


„Lepiej mądrze żyć niż wokoło wszystkich bić”

Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim

W dniu 15 września 2021r. Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim reprezentowany przez kierownika ośrodka – Agnieszkę Grymuzę, zawarł porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Radzyniu Podlaskim reprezentowanym przez kierownika – Sławomira Kalickiego, na rzecz organizacji mikro – kampanii o nazwie „Lepiej mądrze żyć niż wokoło wszystkich bić”, realizowanej w ramach projektu Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie: „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!”.

Mikro – kampania realizowana była w dniach od 1 października 2021r. do 3 listopada 2021r., w godzinach przedpołudniowych, tj.: 8:00 – 12:00, na terenie placówki OHP w Radzyniu Podlaskim oraz w godzinach od 15:00 – 20:00 – w siedzibie Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim.

W mikro – kampanii wzięło udział 14 osób, tj. młodzież w wieku od 13 do 17 roku życia (10 osób), dwóch kuratorów zawodowych II ZKSS w Radzyniu Podlaskim (Agnieszka Grymuza, Renata Szerszonowicz), Sławomir Kalicki – kierownik OHP w Radzyniu Podlaskim oraz Joanna Niewęgłowska – psycholog OHP w Radzyniu Podlaskim.

Temat przewodni kampanii dotyczył przemocy rówieśniczej. Prowadzący edukowali młodzież w jaki sposób rozpoznawać narastające napięcie w sobie oraz jak radzić sobie ze złością, aby nie eskalować agresywnych zachowań.

Mikro – kampania docelowo kierowana była do 10 – osobowej grupy młodzieży, uczestników Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim i wychowanków OHP w Radzyniu Podlaskim. Psycholog prowadził z młodzieżą pogadanki dotyczące rozpoznawania przemocowych i agresywnych zachowań. Ponadto rozmowy motywujące do stosowania alternatywnych rozwiązań. Zawodowi kuratorzy sądowi, wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim: Renata Szerszonowicz i Agnieszka Grymuza szkolili wskazaną grupę odbiorców w zakresie „Treningu kontroli złości”. Młodzież aktywnie uczestniczyła i angażowała się w zajęcia.

W ramach mikro – kampanii, młodzież pod opieką psychologa i kuratora zawodowego uczestniczyła w wystawie organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Radzyniu Podlaskim, pt.: “Tadeusz Mycek (1923-2019) – harcerz, żołnierz, architekt, rysownik, publicysta”. Ponadto kierownik OHP zorganizował wycieczkę do Sandomierza, gdzie uczestnicy z przewodnikiem zwiedzali miasto, zabytki, atrakcje, integrowali się na wspólnym spotkaniu.

Podsumowując mikro – kampanię wychowawcy Ośrodka zorganizowali dla uczestników poczęstunek i przygotowali pamiątkowe gadżety.

Uczestnicy Ośrodka Kuratorskiego i Wychowankowie OSiW OHP wskazali na korzyści wynikające z udziału w mikro – kampanii: poznali alternatywne, do zachowań agresywnych, rozwiązania, nawiązali nowe znajomości, poprawili relacje z rówieśnikami, zapoznali się z dorobkiem lokalnej kultury, poznali możliwości spędzania wolnego czasu, mogli uczestniczyć w wycieczce.

Wchodząc w partnerstwo jako Ośrodek, młodzież nawiązała nowe kontakty, uświadomiono uczestnikom istotę budowania wzajemnych, poprawnych relacji. Ponadto instytucje ustaliły wspólne cele w zakresie pracy z młodzieżą, zadeklarowały długoterminową współpracę.

https://radzyn.sr.gov.pl/srr/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/komorki-organizacyjne/osrodek-kuratorski/sprawozdanie-z-mikro-ka/14761,SPRAWOZDANIE-Z-MIKRO-KAMPANII-Lepiej-madrze-zyc-niz-wokolo-wszystkich-bic.html


Sprawozdanie z mikrokampanii społecznejNie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” przeprowadzonej przez Ośrodek Kuratorski Nr 2 w Olsztynie wraz z partnerem Fundacją „Radosne dzieci” w Olsztynie w okresie wrzesień-październik 2021

W ramach mikro-kampanii młodzież z Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Olsztynie wykonała plakat nawiązujący do tematu mikro-kampanii.

Plakat ten został wydrukowany w nakładzie 15 sztuk i rozwieszony przez uczestników Ośrodka w miejscach publicznych: Sąd Rejonowy w Olsztynie, świetlica Fundacja „Radosne Dzieci”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”, budynek Biura Kuratorów. Z uwagi na pandemię covid-19 i wprowadzaną kwarantannę oraz naukę zdalną w szkołach, część plakatów zostanie umieszczona w olsztyńskich szkołach w późniejszym terminie.

Następnie w ramach mikro-kampanii młodzież wypisała hasła związane z przeciwdziałaniem przemocy, dyskryminacji oraz wspieraniem pokrzywdzonych, które zostały naklejone na zakupionych cukierkach krówkach.

Dnia 27.10.2021r. młodzież z Ośrodka wraz z opiekunami przeprowadziła sondaż uliczny na temat dyskryminacji oraz przemocy, podczas którego zachęcała spotkane osoby do podejmowania działań wspierających słabszych, pokrzywdzonych. Rozdawane były cukierki z wykonanymi napisami.

Przechodnie zachwyceni byli naszą akcją i dziękowali młodzieży za propagowanie takich haseł. Wypowiadali następujące słowa: jesteście super; przywracacie wiarę w ludzi, sprawiliście, że ten dzień jest miły…

Młodzież była bardzo zaangażowana w mikro-kampanię i wyraziła chęć do kolejnych takich akcji propagujących pozytywne działania.

Informacja na temat mikro-kampanii dostępna jest także na stronie: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=956022024953688&id=197769994112232&viewer=197769994112232&m_entstream_source=timeline&paipv=1


CYBERPRZEMOC – HEJT? DELETE!

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie uczestniczy w projekcie „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG”

Partnerem Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie była Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”. Mikrokampania odbyła się w siedzibie Ośrodka Kuratorskiego w dniu 25 października 2021 roku.

Tematem przewodnim mikrokampanii była „Cyberprzemoc – Hejt? Delete!. Kampania została przeprowadzona w formie warsztatu multimedialnego z prelekcją o cyberprzemocy. W pierwszej części uczestnicy mogli zapoznać się ze sprzętem służącym do filmowania – kamery, projektor, oświetlenie. Uczestnicy poznali techniczne aspekty robienia zdjęć i filmów, zapoznali się z zadaniami związanymi z produkcja audiowizualną materiałów filmowych oraz zagrożeniami wynikającymi z nagrywania własnych materiałów i publikowania w sieci internetowej. W drugiej części warsztatu uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące cyberprzemocy, hejtu w sieci oraz poszukiwali możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

Liczba zaangażowanych osób: 15; Planowana liczba odbiorców: pow. 100.


MIKRO-KAMPANIA – KONKURS PLASTYCZNY

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Olsztynie

Informacja o mikro-kampanii dostępna jest na stronie Internetowej Sądu: https://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80:orodek-kuratorski-nr-1&catid=33&Itemid=103


STOP DYSKRYMINACJI

Ośrodek Kuratorski nr 2 przy Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście

Ośrodek Kuratorski nr 2 przy Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście razem z Fundacją “Taki Dom” oraz Fundacją “Alternatyfka” przeprowadzili kampanię dotyczącą niedyskryminowania, tolerancji, braku akceptacji dla przemocy i agresji.

Grupą docelową byli dzieci oraz młodzież. Społeczność lokalna (miejsca położenia Ośrodka) przyjęła bardzo pozytywnie mikrokampanię. Nawiązanie współpracy do mikrokampanii stanowi początek długotrwałej współpracy mającej na celu pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. W przyszłości planujemy włączyć się w projekty realizowane przez fundacje. Przeszkodą jedyną jest pandemia i to, że w trakcie realizacji dzieci oraz wychowawcy byli na izolacji lub kwarantannie.
MIkrokampania była realizowana na teranie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 oraz w jego pobliżu (Łódź, ul. Piotrkowska 17). Nieletni przygotowali plakaty, nagranie. Uczestniczyli w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez fundacje.


MAŁY CZŁOWIEK – DUŻA SPRAWA

Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku

Partnerem Ośrodka Kuratorskiego nr 2 w Świdniku w mikro kampanii społecznej była Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego. Mikro kampania odbyła się w budynku szkoły przy ulicy Jarzębinowej 6 w Świdniku w dniu 30 września 2020 roku w godzinach 11-15. W planowaniu mikro kampanii i przygotowaniach do jej przeprowadzenia brali udział wszyscy wychowankowie ośrodka. Zajęcia prowadziły 3 osoby z kadry ośrodka oraz 4 wychowanków. W kampanii udział wzięło 24 uczniów klasy 1f.

Tematem kampanii były tolerancja i poszanowanie praw innych ludzi.

W grupie dzieci 7 letnich przeprowadzono warsztaty, których celem było pokazanie różnorodności ludzi i nauka akceptowania odmienności. Odbyła się też „burza mózgów”, dzieci sporządziły „Inne Portrety” oraz „Drzewo Zrozumienia”, wybierając „ważne słowa” dotyczące tolerancji. W czasie 4 godzinnych warsztatów dzieci miały możliwość skorzystania z przekąsek i napojów. Dzieci biorące udział w projekcie były bardzo zainteresowane tematem. W czasie warsztatów były zaangażowane i kreatywne i jednocześnie dobrze się bawiły. Dzięki partnerstwu ze Szkołą Podstawową nr 5 w Świdniku udało się zainteresować i zaangażować dużą grupę dzieci i pokazać im wartość każdego człowieka. Mikro kampania była bardzo dobrze przyjęta w środowisku szkolnym. Efekty pracy „Inne Portrety” i „Drzewo Zrozumienia” są nadal prezentowane na korytarzu i budzą zainteresowanie wśród uczniów innych klas. Otrzymaliśmy wiele zaproszeń do przeprowadzenia kampanii w kolejnych klasach. Wychowankowie włożyli dużo wysiłku w zaplanowanie konkretnych zadań i form pracy. Okazali się bardzo kreatywni. W czasie przygotowań przeprowadzili między sobą wiele dyskusji dotyczących tolerancji i poszanowania praw innych ludzi. Skonfrontowali swoje zachowanie i stosunek do innych ludzi ze swoimi deklaracjami. Wychowankowie uznali działania oraz samą kampanię za bardzo ważną i inspirującą. Prowadzący warsztaty byli dumni, że udało im się przeprowadzić wszystkie zadania i zainteresować tymi działaniami dzieci.

Informacja dotycząca mikro kampanii została zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku im. Janusza Kusocińskiego.


NAUCZ SIĘ MÓWIĆ STOP!

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Poznaniu

Informacja o kampanii: Organizacja kampanii składa się z 2 części. Pierwsza z nich realizowana od 1 do 15 października 2021 stanowi wspólne przygotowanie kampanii z wychowankami Ośrodka pod kierunkiem wychowawców i obejmuje: opracowanie nazwy, formy, tematu kampanii, przygotowanie scenariuszy spotów i ich realizacja a także zajęcia o tematyce antydyskryminacyjnej osadzające pracę nad kampanią w określonym kontekście. Druga część –  realizowana od 15 października będzie polegała na kolejnym udostępnianiu stworzonych spotów w  mediach społecznościowych tj. na kanale Youtube Fundacji OK oraz na facebookowym fanpage’u Ośrodka Kuratorskiego i innych podmiotów.


Liczba zaangażowanych osób: 20 planowana liczba odbiorców: 1000
Kampania dotycząca różnych form dyskryminacji widzianej z perspektywy świadka. Celem jest wzbudzenie postawy gotowości do aktywnego  przeciwdziałania temu zjawisku.

O kampanii dowiesz się także na stronach:

https://www.facebook.com/fundacjaok

https://www.facebook.com/OsrodekKuratorski1/


Ośrodek Kuratorski nr 1 w Goleniowie i Goleniowski Dom Kultury

W dniu 3 listopada 2021 roku w Goleniowskim Domu Kultury odbyła się mikro-kampania dotycząca projektu “Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram”. Tematem przewodnim mikro-kampanii było hasło “Stop Dyskryminacji” a wzięli w niej udział wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Goleniowie oraz uczestnicy warsztatów Goleniowskiego Domu Kultury. Rozpoczęcie mikro-kampani to wspólna dyskusja młodzieży co jest powodem uprzedzeń i dyskryminacji, dla czego młodzi zachowują się w taki a nie inny sposób, jak ograniczać wśród młodych ludzi zjawisko jakim jest dyskryminacja. Następnie, pod okiem instruktora GDK i socjoterapeutów pracujących z młodzieżą oraz wychowawców Ośrodka Kuratorskiego, uczestnicy wspólnie wykonywali plakaty i grafiki poświęcone tematowi przewodniemu. Wykonane prace zostały potem zaprezentowane na holu głównym Goleniowskiego Domu Kultury oraz w siedzibie Ośrodka.


MIKRO-KAMPANIA SPOŁECZNA “TOLERANCJA W OBIEKTYWIE”

Ośrodek Kuratorski w Puławach wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii

Wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Puławach ogłosiliśmy konkurs fotograficzny pod tytułem “Tolerancja w obiektywie”. Dzięki takiemu konkursowi, wychowankowie puławskiego MOSu oraz OK dowiedzieli się, że tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych. Do Ośrodka Kuratorskiego wypłynęło wiele prac, jednakże podejście do tematu wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii najbardziej spodobało się jury.

W Ośrodku gościliśmy dr Magdalenę Łuka – mediatora sądowego, psychologa, wykładowcę KUL oraz członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spaw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach. Wychowankowie rozmawiali o mediacjach, a także mogli pochwalić się swoją wiedzą zdobytą podczas TZA.

Projekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Finansowanego z Funduszy EOG