Międzynarodowy Dzień Tolerancji – Regulamin Konkursu Filmowego

camgoleniow@gmail.com


  1. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, NIP 856-180-91-57
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i YouTube. Serwis facebook.com ani YouTube.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

4. W konkursie biorą udział Podmioty w których Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży realizuje zadanie pn. “Międzynarodowy Dzień Tolerancji – Konkurs filmowy dla dzieci i młodzieży”

5. Warunkiem głosowania w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. Weryfikacji kont na portalu facebook dokonuje organizator. W przypadku zaistnienia sytuacji, że głos w konkursie został oddany z konta utworzonego po dniu 16 listopad 2024 roku lub konto nosi cechy konta fałszywego (służącego do spamowania lub z tzw. farmy), głos zostanie unieważniony. W przypadku wątpliwości co do oddanego głosu, organizator za pomocą konta facebook skontaktuje się z osobą oddającą głos, celem potwierdzenia udziału w konkursie. Jeżeli w ciągu 24h nie potwierdzi oddania głosu, głos ten zostanie unieważniony.

6. Konkurs trwa od 16 listopada 2024 roku do 30 listopada 2024 roku do północy .

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a Centrum Animacji Młodzieży.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/CAMGoleniow/

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a: https://www.facebook.com/CAMGoleniow/

10. Zadanie konkursowe polega na zdobyciu jak największej ilości polubień (tzw. Lajków) pod filmem. Zliczane będą wszystkie reakcje dostępne pod danym filmem konkursowym: Lubie to!, Super, Trzymaj się, Haha, WoW, Przykro mi, Wrrr. Graficzny wygląd głosów znajduje się poniżej:

12. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.

13. Zwycięzca zostanie wybrany film z największa ilością głosów i reakcji. Decyzje o zwycięskim filmie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub powołana komisja konkursowa. W przypadku filmów o równej ilości głosów, głos decydujący będzie miał Prezes Stowarzyszenia. Organizator przyznaje nagrode za I, II i III miejsce

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook (lub telefoniczny do przedstawiciela Placówki).

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

17. Nagrodą w konkursie są kwoty: I miejsce – 400 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł przekazane w formie nagrody rzeczowej.

18. Nagroda przesłana zostanie pocztą lub przekazana osobiście w terminie 11-20 grudzień 2023 roku.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (camgoleniow@gmail.com).

23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).

24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie ul. Matejki 3c, 72-100 Goleniów, NIP 856-180-91-57. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Prezesem Stowarzyszenia: camgoleniow@gmail.com. Informacje dotyczące Polityki RODO znajdują się na stronie: http://www.cam.org.pl/rodo/

26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (Centrum Animacji Młodzieży).

27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (Centrum Animacji Młodzieży).

31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu