DOKUMENTY

camgoleniow@gmail.com

Uczestników naszych zajęć, rodziców i opiekunów prosimy o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży.

Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)

W związku z koniecznością stosowania rygorów sanitarnych, wszystkich uczestników i ich opiekunów prosimy o zapoznanie się ze stosowaną w CAM procedurą odnośnie COVID-19.

  1. Procedury funkcjonowania Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w okresie epidemii Covid 19

Dokumenty do pobrania i wypełnienia dla uczestników warsztatów/szkoleń

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie czytelnym pismem. Jest także możliwość wypełnienia formularzy u instruktora zajęć.

  1. Oświadczenie dla dziecka ws COVID – 19 – uczestnika zajęć
  2. Oświadczenie dla osoby pełnoletniej ws COVID – 19 – uczestnika zajęć
  3. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia CAM

Regulamin korzystania z zajęć w CAM

1. Zajęcia organizowane są w siedzibie Centrum Animacji Młodzieży lub w instytucjach współpracujących,

2. W czasie pobytu na zajęciach dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawcy, uczestniczą zgodnie z planem pracy i wspólnie ustalonym rozkładem dnia w ciekawych formach zajęć warsztatowych.

3. Obowiązkiem rodziców/ opiekunów jest wypełnienie karty zgłoszenia.

4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do instruktora.

5. Dziecko przebywające na zajęciach zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny i poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie Centrum.

6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Dzieci i młodzież mają obowiązek informować wychowawców o każdym wyjściu z zajęć.

7. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem klubu rodzice mogą zgłaszać i omawiać z instruktorami lub członkami zarządu Stowarzyszenia.

8. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy klubu znajdują się na tablicy ogłoszeń i na stronie Centrum Animacji Młodzieży.