Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ciag_z_EFS_poziom_kolor-1024x111.jpg

[27.04.2021] Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa wyposażenia kuchni dla Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM”

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pn.: ANTIDOTUM, nr : RPZP.07.06.00-32-K004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

  1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego,
  2. pocztą tradycyjną/kurierem na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Kuchnia Antidotum”
  3. w formie skanów na adres mailowy: camgoleniow@gmail.com lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności poprzez bazę konkurencyjności zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction (proszę pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników składając ofertę przez bazę konkurencyjności w formie skanu podpisanych dokumentów)
  4. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego / na wskazany adres mailowy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Link do Ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45301

Dokumentacja:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2. Formularz Ofertowy
  4. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Załącznik nr 4. Wzór umowy

Informacji na temat zamówienia udziela: Paweł Nowak tel. 693162181

***

[13.05.2021] OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania: „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni dla Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM” znajduje się w poniższym linku:

Protokół wyboru oferty