Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

Remont siedziby CAM w celu dostosowania powierzchni do funkcjonalności Placówki Wsparcia Dziennego ANTIDOTUM ”

.Goleniów, 13.05.2021 r.

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pn.: ANTIDOTUM nr : RPZP.07.06.00-32-K004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wydzielonej części siedziby Zamawiającego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, do którego został załączony projekt i przedmiary.

Zapewnienie materiałów niezbędnych  do wykonania prac leży po stronie wykonawcy.
Zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac powinny zostać wliczone w oferowaną cenę.

Materiały muszą spełniać parametry techniczne dla obiektów użyteczności publicznej.

Kolory materiałów planowanych do użycia przez wykonawcę zaakceptowane zostaną przez inspektora nadzoru.

Zamawiający przewiduje udostępnienie pomieszczeń zainteresowanym wykonawcom,
po wcześniejszym umówieniu się, celem dokonania oględzin.

Podwykonawstwo:

 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców -jeżeli te są znane na etapie składania oferty.
 3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występuje konkretna norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i systemy referencji technicznej ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i dostawy materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same jak materiały wskazane w dokumentach.

Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu przedmiotu zamówienia i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000-7 – Roboty budowlane;

45450000-6- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

45262600-7 – Różne specjalne roboty budowlane;

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne;

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków;

45211310-5  -Roboty budowlane w zakresie łazienek;

45215221-2 – Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej.

 1. Termin realizacji zamówienia.
 • od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 15.08.2021 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz wobec, których nie zachodzi podstawa do wykluczenia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca potwierdza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie robót budowlanych. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek. Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Potencjał techniczny:

Wykonawca potwierdza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

Wykonawca potwierdza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy do wykonania przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na zakres prac sanitarno-grzewczych posiada osoby o kwalifikacjach/uprawnieniach w tym zakresie.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek.

Potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca potwierdza, iż sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia ww. warunek-potwierdza to w załączniku nr 3 – OŚWIADCZENIU o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
 1. Wykonawców, którzy nie złożyli Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania – OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.

 1. Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

 1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.):

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

 1. Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

 1. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie zachodzi ww. przesłanka wykluczenia.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

 1. IV. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy zgodnie z zapisami jej wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: Wymagania podstawowe:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w Zapytaniu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 5. Zaleca się, aby Wykonawcy we własnym zakresie dokonali wizji powierzchni objętej przedmiotem zamówienia oraz uzyskali wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia czy dokumentacji projektowej – warunek nie konieczny. W przypadku chęci skorzystania z możliwości wizji powierzchni prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu w treści niniejszego zapytania w celu ustalenia terminu wizji siedziby Zamawiającego. Termin odbycia wizyty/wizji lokalnej możliwy jest do 3 dni roboczych przed terminem zakończenia postępowania.

W przypadku ustalenia szczegółów i warunków wykonania przedmiotu zamówienia istotnych dla jego realizacji podczas wizyty/wizji lokalnej, których nie uwzględnia zapytanie ofertowe i jego załączniki z wizyty/wizji zostanie sporządzona notatka podsumowująca jej ustalenia. Notatka zostanie upubliczniona w formie załącznika do zapytania na stronie bazy konkurencyjności oraz na stronie ww. Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych po wizycie/wizji lokalnej maksymalnie do 2 dni przed zakończeniem terminu postępowania.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum w takim przypadku:
 • Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania oferty
 • Załącznik nr 3 składa każdy z członków Konsorcjum
 • W przypadku wybrania oferty Konsorcjum Wykonawca przed podpisaniem umowy przekazuje Zamawiającemu kopię umowy Konsorcjum.
 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór oferty oraz oświadczenia dołączone zostały do niniejszego zapytania.
 3. Oferta złożona wg załączonego wzoru powinna:
 • Posiadać datę sporządzenia,
 • Zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail, NIP.
 • Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
 • Przez podpis na ofercie rozumie się własnoręczny podpis odręczny z pieczęcią firmową /imienną osoby /osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
 • W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty,
 • Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane,
 • Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę,
 • Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której umieszczone zostało niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych w formie załącznika. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
 3. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
 4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany, uzupełnienia, lub wycofania swojej oferty.
 1. Forma oferty.
 1. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub ich skanów w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego prawdziwości w ciągu 24 h od wezwania do poprawy oferty.
 3. W przypadku braku poprawy bądź poprawy dokonanej w sposób niepełny oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 4. Cenę oferty w formularzu należy podać w formie ryczałtu w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), gdzie ten rodzaj wynagrodzenia określa się następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 1. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Oferta powinna przedstawiać cenę, która musi obejmować całość robót wynikających z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego i projektu. Wykonawca ma możliwość we własnym zakresie dokonać wizji powierzchni objętej przedmiotem zamówienia (po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym), uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W podawanej zryczałtowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac pomocniczych, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Kompletna oferta powinna zawierać:
 1. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty – JEŚLI DOTYCZY
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

 1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego,
 2. pocztą tradycyjną/kurierem na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Remont Antidotum”,
 3. w formie skanów na adres mailowy: camgoleniow@gmail.com lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności poprzez bazę konkurencyjności zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction (proszę pamiętać o dołączeniu wymaganych załączników składając ofertę przez bazę konkurencyjności w formie skanu podpisanych dokumentów)


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego / na wskazany adres mailowy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
KryteriumZnaczenie procentowe kryteriumMaksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C]80%80 pkt
Klauzula społeczna [KS]20%20 pkt

* Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Zasady oceny kryterium “Cena usługi” [C].

Cena składa się z elementów:

 • zakup materiałów budowlanych i/lub elementów wyposażenia;
 • wykonanie prac remontowych/modernizacyjnych;
 • usunięcie odpadów budowlanych i śmieci;
 • uzyskanie wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń/pozwoleń (jeśli dotyczy).

W ramach kryterium „Cena usługi” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ——- x100 pkt x 80 %

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co – cena oferty ocenianej

Zasady oceny kryterium “Klauzula społeczna” [KS]:

 1. Klauzula społeczna – Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby:
 1. Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
 2. Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
 3. Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
 4. Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.0.217) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu. W przypadku umów cywilno-prawnych, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu. Klauzula dotyczy nowej formy zatrudnienia w okresie realizacji umowy na wykonanie przedmiotu zatrudnienia, a niefunkcjonujących już na moment złożenia ofert,

 1. zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej – 0% (0 pkt.)
 2. zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej – 10% (10 pkt.)
 3. zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej – 20% (20 pkt.)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej.

Deklaracja składana jest poprzez zaznaczenie „x” właściwej liczby osób. W przypadku nie zaznaczenia żadnej z odpowiedzi, Wykonawcy w ocenie ww. kryterium otrzymają 0 punktów.

 • Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego, wybrany w postępowaniu Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę/spółdzielczej umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych. Zatrudnienia należy dokonać w ciągu od dnia uzyskania informacji od Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.
 • Dowody nawiązania stosunku prawnego w zakresie klauzuli społecznej:

a)     oświadczenie Wykonawcy o nawiązaniu stosunku, o jakim mowa w klauzuli społecznej zapytania. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby, z którymi umowę zawarto w jednej z form określonych w zapytaniu  wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu, czasu trwania umowy,  również potwierdzenia  statusu osoby zgodnie z katalogiem osób   podanych  powyżej  oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;

b)     poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i jej wymiar powinny być możliwe do zidentyfikowania;

 • W przypadku niezatrudniania w sposób opisany powyżej przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia umownego za wykonanie zamówienia. Zamawiającemu będzie przysługiwało również prawo odstąpienia od umowy.
 1. Ostateczna ocena punktowa oferty:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające. W sytuacji niemożności wynegocjowania stawek odpowiadającym stawkom założonym w budżecie projektu zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy.
 2. Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.
 1. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
 1. W przypadku sytuacji braku potwierdzenia spełnienia klauzuli społecznej przez wybranego Wykonawcę w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego przeliczenia punktacji z korektą punktów za kryterium KS i ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane w skorygowanym protokole wyboru. W przypadku stwierdzenia celowego wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez Wykonawcę w tym zakresie, oferta z brakiem potwierdzenia spełnienia klauzuli może zostać odrzucona.

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

 1. Tryb badania i oceny ofert oraz ogłoszenia wyników.
 2. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlega: formularz ofertowy.

 1. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

 1. Ogłoszenie wyników postępowania.

Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.

 1. Udzielenie zamówienia i podpisanie umowy.
 1. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kosztorys oferty z podziałem na ustalone zakresy robót.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
  z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pocztową lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:
 1. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne zamówienie dodatkowe od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów
 2. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
 3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie obejmuje opisy zakresu remontu, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania całości zadania
 4. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
  W powyższych przypadkach wykonanie robót dodatkowych może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej, a w przypadku ich braku wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.
 1. Odrzucenie Wykonawcy.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

a) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

d) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie: poczta zwykła lub elektronicznie w formie mailowej. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pan Paweł Nowak, e-mail: camgoleniow@gmail.com .

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Pozostałe informacje
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i/lub stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
 • Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, a także specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań objętych Projektem, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wniosków o udostępnienie danych, ich aktualizację czy żądanie usunięcia oraz jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy kontaktować się, wysyłając e-mail na adres: camgoleniow@gmail.com lub list na adres: Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów .

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

NrNazwa Załącznika
1Opis przedmiotu zamówienia
2Wzór formularza oferty.
3OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
4, 4aWzór umowy z Wykonawcą ze wzorem protokołu odbioru prac
5Materiał pomocniczy- Projekt techniczny
6 a-dMateriał pomocniczy- Przedmiary do projektu wg branż

Załączniki:

 1. załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia Pobierz
 2. załącznik nr 3 -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Pobierz
 3. załącznik nr 4 -wzór umowy Pobierz
 4. załącznik nr 4 a -wzór protokołu odbioru prac Pobierz
 5. załącznik 5-dokument pomocniczy projekt techniczny. dot.Placówki Wsparcia Dziennego Pobierz
 6. załącznik 6 a- przedmiary Pobierz
 7. załącznik 6 b -przedmiary Pobierz
 8. załącznik 6 c -przedmiary Pobierz
 9. załącznik 6 d-przedmiary Pobierz
 10. załącznik 2- wzór formularza oferty Pobierz
 11. Zapytanie ofertowe Pobierz

Link do ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48031


29.05.2021Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty