Zapytania ofertowe

camgoleniow@gmail.com

[01.12.2021] Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, ul. Jana Matejki 3c, 72-100 Goleniów

Podstawa prawna: Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umowa o dofinansowanie . 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: „ANTIDOTUM” nr : RPZP.07.06.00-32-K004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.

sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców do siedziby CAM niezbędnych do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego. Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wybór wykonawcy na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty