Informacja o realizatorach

camgoleniow@gmail.com

NIE KRZYWDZĘ! NIE DYSKRYMINUJĘ! NIE SEKSTUJĘ! Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i dyskryminacji w sieci.

Informacja o organizatorze i osobach zatrudnionych przy realizacji zadania


Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

CAM działa od 2009 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego, w Goleniowie jako stowarzyszenie – realizuje działania statutowe i projektowe skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym niepełnosprawnych. Powstała w celu wspieraniu władz samorządowych w zakresie stworzenia oferty pozalekcyjnej dla osób młodych i animowaniu lokalnego środowiska. Swoje cele realizuje poprzez warsztaty kompetencji społecznych i poradnictwo zawodowe, szkolenia, zajęcia artystyczne, ICT, wizyty studyjne u przedsiębiorców, wyjazdy w tym socjoterapeutyczne oraz wymiany międzynarodowe. Centrum Animacji Młodzieży rozwija wolontariat wśród młodzieży wpływając na budowanie postaw przedsiębiorczych i na ich aktywność społeczno-zawodową. Współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie goleniowskim, kuratorami sądowymi – placówkami opiekuńczymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi, Rodzinnymi Domami Dziecka, zakładami karnymi jednostkami pieczy zastępczej oraz PCPR i PUP w Goleniowie. Podejmuje działania przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym rozwijające potencjał osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, pieczy zastępczej, mających konflikt z prawem, niedostosowanej społecznie.


Mgr pedagogiki, ukończone 5-cio letnie, dzienne studia na Uniwersytecie Szczecińskim, dyplomowany nauczyciel informatyki oraz absolwent pedagogiki leczniczej, posiadający wieloletnie doświadczenie podczas realizacji takich szkoleń jak “Senior w sieci” czy szkolenia informatyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto jest osobą pracującą na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, współautor książki „Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych” pod red. Łukasza Wirkusa, gdzie podejmował zagadnienia związane z cyberprzemocą, autor i współautor programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży obejmujących zagadnienia prawne związane z użytkowaniem Internetu. Wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty realizował innowacyjne projekty skierowane do uczniów zagrożonych cyberprzemocą i uzależnieniem od Internetu w ramach „Bezpieczna Szkoła”. Autor i współautor scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących zjawiska cyberprzemocy, promotor nowoczesnych metod pracy z młodzieżą. Ponadto pracował jako kierownik i wychowawca w Sądowym Ośrodku Kuratorskim, jako nauczyciel i wychowawca na oddziałach psychiatrii dziecięcej i onkologicznej, Prezes Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży gdzie jest pomysłodawcą innowacyjnych metod pracy z młodzieżą trudną z wykorzystaniem symulatorów niemowląt „Baby Care RealityWorks ®”, w tym prowadzenie szkoleń dla młodzieży z wykorzystaniem symulatorów niemowląt na głodzie narkotycznym i FAS. Przez 13 lat pełnił funkcję zawodowego kuratora sądowego do spraw nieletnich w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, gdzie prowadził oddziaływania resocjalizacyjne z dziećmi, młodzieżą i rodziną.

W ostatnich latach brał udział wraz z uczniami goleniowskich szkół w tworzeniu spotów profilaktycznych dotyczących dopalaczy i zjawiska zażywania środków psychoaktywnych, posiada uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi i emocjonalnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Prowadził szkolenia dla aplikantów na zawodowych kuratorów sądowych z zakresu metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Trener ART-TZA – Treningów Zastępowania Agresji, organizator ogólnopolskich szkoleń i konferencji w zakresie nowoczesnych metod pracy z młodzieżą. Autor specjalistycznych artykułów dotyczących resocjalizacji nieletnich.


Katarzyna Dubicka – animator kultury, choreoterapii, terapii sztuką, animator czasu wolnego, animator działań młodzieży w środowisku lokalnym. Kierownik GOL-Goleniowskiego Ośrodka Lokalnego w którym zajmuje się organizacją szkoleń i warsztatów dla młodzieży związanych z aktywizacją zawodową, Koordynator projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z zakresu organizacji czasu wolnego, ponadto prowadziła koordynacje projektów związanych z pośrednictwem pracy dla młodzieży, gdzie nawiązywała kontakty z firmami oraz pełniła funkcje asystenta pracy, organizator szkoleń miękkich dla młodzieży. Osoba sumienna, dbająca o dokumentację i terminowość, łatwo nawiązująca kontakty. Posiada własną działalność gospodarcza w zakresie organizacji usług eventowych oraz zajmuje się reklamą i promocją w Internecie.